Regions4PerMed – międzynarodowy projekt wspierający rozwój medycyny personalizowanej

medycyna personalizowanaMiędzyregionalna współpraca łączy ekspertów z północnych i środkowych Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Polski wokół działań na rzecz wykorzystania personalizowanej opieki zdrowotnej i wdrażania innowacyjnych interwencji dotyczących e-zdrowia.

“Regions4PerMed – Interregional coordination for a fast and deep uptake of personalised health” to projekt wspomagający wdrażanie najlepszych praktyk w ramach personalizowanej opieki zdrowotnej. Projekt obejmuje międzynarodową koordynację regionalnych polityk i programów innowacyjnych w zakresie e-zdrowia i nawiązanie wspomagającego ich wdrażanie stałego dialogu między regionami europejskimi. Zakłada opracowanie bazy dla wspólnych inwestycji na rzecz medycyny personalizowanej, współpracę międzyregionalną w zakresie zarządzania ryzykiem, dostosowanie strategii i instrumentów finansowych, określenie kluczowych obszarów inwestycyjnych oraz opublikowanie europejskiego programu regionalnego dotyczącego wspierania usług opieki (zdrowotnej i społecznej). Ponadto ma na celu zwiększenie zaangażowania władz regionalnych, naukowców i decydentów mających wpływ na wdrażanie medycyny personalizowanej oraz dookreślenie wytycznych co do optymalnych zasad implementacji innowacyjnych interwencji.

W realizowanym w latach 2018-2023 projekcie biorą udział urzędy jednostek samorządów terytorialnych 5 regionów europejskich i współpracujące z nimi agencje rozwoju regionalnego. W ramach Regions4PerMed do międzyregionalnego dialogu przystąpiły: Lombardia – Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, Toskania – Tuscany Life Sciences, Saksonia – Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst, Galicja – Axencia de Coñecemento en Saúde i Dolny Śląsk – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest jedynym ośrodkiem akademickim w konsorcjum. Projekt jest finansowany w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

Celem medycyny personalizowanej, która polega na doborze metod leczenia uwzględniających indywidualne cechy pacjenta, jest optymalizacja całego procesu terapeutycznego. Można powiedzieć, że jest to leczenie szyte na miarę indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Takie podejście do leczenia minimalizuje ryzyko niepowodzenia bądź wystąpienia niepożądanych skutków i wpływa na wzrost efektywności terapii zarówno pod względem klinicznym, jak i ekonomicznym. Z tych względów tak ważne jest propagowanie wiedzy na temat personalizowanej opieki zdrowotnej.tłumaczy prof. Donata Kurpas, Kierownik Projektu po stronie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i dodaje:Wdrażanie personalizowanych rozwiązań niesie wyzwania dla całej branży medycznej, w tym małych i średnich, ale także dużych przedsiębiorstw. Jednak stratyfikacja pacjentów może poprawić wyniki interwencji klinicznych i obniżyć koszty opieki, a personalizowane plany opieki umożliwiają realizację celowanej prewencji w grupach ryzyka, dlatego warto podjąć trud zniesienia barier, z którymi się zmagamy. Wymaga to wymiany doświadczeń między przedstawicielami władz samorządowych, instytucji naukowych, organizacji pacjentów, świadczeniodawców, instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie opieką zdrowotną i systemami informacji w opiece zdrowotnej oraz przedsiębiorcami zajmującymi się technologiami ukierunkowanymi na zdrowie w opiece integrowanej. I właśnie z myślą o tym dialogu prowadzony jest projekt Regions4PerMed.

Działania projektowe Regions4PerMed są skoncentrowane wokół 5 strategicznych obszarów:

  • Big Data w medycynie i elektroniczna dokumentacja medyczna
  • technologie medyczne w modelach zintegrowanej opieki zdrowotnej
  • przemysł medyczny
  • usprawnienia we wprowadzaniu innowacji w opiece (zdrowotnej i społecznej)
  • aspekty społeczno – ekonomiczne w zakresie e-zdrowia

Big Data i cyfryzacja mogą wspierać interwencje w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób przewlekłych. Mogą ułatwiać zmiany w ramach systemów opieki zdrowotnej i społecznej, wdrożenie nowych modeli opieki oraz integrację istniejących i powstających struktur opieki. Kluczowe jest określenie potencjału, zagrożeń i ról w procesie zarządzania danymi dotyczącymi zdrowia (tu też elektroniczna dokumentacja medyczna – eHR i dane medyczne pacjentów). Gromadzenie rosnącej liczby danych, ich przechowywanie, dostęp i ochrona danych osobowych niosą trudności prawne, ekonomiczne i etyczne, dlatego niezbędne są regulacje na poziomie regionalnym, krajowym i międzyregionalnym, które pozwolą na rozwój technologii w zakresie e-zdrowia.

Technologie medyczne w obszarze profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zajmują znaczące miejsce w opiece domowej i ambulatoryjnej oraz na oddziałach szpitalnych. Mogą zwiększać efektywność domowej opieki zdrowotnej pod względem kosztów i czasu leczenia, przy czym kluczowe jest zwiększanie kompetencji społeczności lokalnych w zakresie korzystania z tych technologii.

Przemysł medyczny – jako jeden z najbardziej rentownych i najszybciej rozwijających się obszarów w globalnej gospodarce światowej – jest zaawansowany technologicznie. Szczególnie intensywnie rozwija się w krajach wysoko uprzemysłowionych z innowacyjnymi gospodarkami i wysokim dochodem narodowym. Znaczną część innowacji w sektorze opieki zdrowotnej tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa, które są kluczowe dla dalszego rozwoju branży medycznej.

Obecny model opieki zdrowotnej zorientowany jest na usługodawcę, medycyna zorientowana na pacjenta wymusza zmiany. Innowacje technologiczne, produktowe i usługowe, innowacje organizacyjne i zarządcze, a także innowacje w modelach biznesowych usprawniają opiekę zdrowotną, która zmaga się z coraz liczniejszą populacją pacjentów z wielochorobowością i niepełnosprawnością, starzeniem się społeczeństwa i nasilaniem się zjawiska izolacji społecznej.

Wprowadzenie na szeroką skalę medycyny personalizowanej, nowych metod zapobiegania, diagnostyki i leczenia chorób z zastosowaniem innowacyjnych osiągnięć wymaga nowego podejścia do edukacji personelu medycznego. Zmiana ta wiąże się z koniecznością wprowadzania nowych regulacji prawnych, budowania interdyscyplinarnych zespołów, tworzenia nowej infrastruktury badawczej i prowadzenia kosztownych badań.

Rozwój personalizowanych interwencji w zakresie e-zdrowia niesie większą efektywność opieki zdrowotnej i korzyści ekonomiczne.

Medycyna personalizowana opiera się na doborze odpowiedniego leczenia dla danego pacjenta stosowanego we właściwym czasie, a także na określeniu molekularnych predyspozycji do konkretnej choroby u konkretnej osoby, aby podjąć właściwe działania prewencyjne na czas. Dzięki wykorzystaniu osiągnięć biologii molekularnej dotyczących analizy uwarunkowań genetycznych poszczególnych pacjentów można dostosować leczenie do indywidualnych cech pacjenta i jego choroby.

W medycynie tradycyjnej dla całej populacji stosuje się jeden rodzaj terapii dla danej choroby, co wiąże się z większym odsetkiem stosowania nietrafionego leczenia i jego skutkami ubocznymi niż w medycynie personalizowanej, gdzie przy większej liczbie danych o pacjencie można postawić lepszą diagnozę i wybrać bardziej skutecznej leczenie. Takie podejście sprzyja szybszemu wyleczeniu chorych, uniknięciu choroby w grupach ryzyka dzięki zastosowaniu prewencyjnych działań, a także obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej.

___________________________________________________________________________________________
Regions4PerMed – projekt wspomagający wdrażanie personalizowanych interwencji w ramach opieki zdrowotnej

Międzynarodowy projekt “Regions4Permed – Interregional coordination for a fast and deep uptake of personalised health” ma na celu koordynację międzyregionalną na rzecz wykorzystania personalizowanej opieki zdrowotnej oraz zwiększenie zaangażowania władz regionalnych, naukowców i decydentów w jej wdrażanie. Projekt wspiera nawiązanie dialogu między 5 regionami europejskimi i umożliwienie wspólnych inwestycji w medycynie personalizowanej. Obejmuje: Lombardię (Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica), Toskanię (Tuscany Life Sciences), Saksonię (Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst), Galicję (Axencia de Coñecemento en Saúde) i Dolny Śląsk (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest jedynym ośrodkiem akademickim w ramach konsorcjum. Projekt jest finansowany w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

Medycyna personalizowana – w przeciwieństwie do tradycyjnej medycyny, w której wszyscy chorzy z podobnym rozpoznaniem są leczeni w podobny sposób – polega na stosowaniu indywidualnie dobranej terapii. Diagnostyka opiera się na najnowszych osiągnięciach biologii molekularnej i precyzyjnej analizie zmian w genach i białkach swoistych dla danego pacjenta i jego choroby. Medycyna personalizowana obecnie największe zastosowanie ma w onkologii, coraz częściej także w kardiologii i reumatologii oraz w leczeniu choroby Alzheimera i Parkinsona.

Indywidualnie dobrane leczenie do konkretnego pacjenta, zastosowane w odpowiednim czasie, daje lepsze efekty kliniczne i mniej skutków ubocznych, przekłada się także na rozwój celowanej prewencji w grupach ryzyka i obniżenie kosztów opieki zdrowotnej, spersonalizowane podejście do pacjenta jest więc przyszłością medycyny.

Regions4PerMed

Ocen: 2
Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie będzie publikowany